มั่นใจได้ว่าพนักงานสุขภาพดี ปลอดภัยขอบคุณสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือมาตลอด