บริการของเรา

บริษัท เอ็มไอเอ็ม คอสแล็บ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

คิดค้นและวิจัยสูตรใหม่

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลิตและบรรจุสินค้า

การจดทะเบียนเครื่องสำอาง

ให้คำปรึกษาด้านการตลาด ฯลฯ